Algemene voorwaarden
Meer dan 10+ jaar ervaring
Gecertificeerd Partner
Goede bereikbaarheid

Algemene voorwaarden

OMNIHEALTH B.V.. gevestigd te Amsterdam

Artikel 1. Algemeen
OMNIHEALTH verricht medische keuringen, waaronder scheepvaart-, binnenvaart en offshore keuringen, rijbewijskeuringen en op maat gemaakt keuringen voor diverse bedrijven. Daarnaast verzorgt OMNIHEALTH medische check-ups en verstrekt preventief medisch advies in de
breedste zin.

 

Artikel 2. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt begrepen:
2.1 De cliënt: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met OMNIHEALTH in contact is getreden om van haar medische- en/of adviserende diensten gebruik te maken.

2.2 Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen OMNIHEALTH en cliënt in het kader van medische en/of adviserende verrichtingen tot stand is gekomen, evenals alle daaraan verbonden werkzaamheden alsmede rechtshandelingen;

2.3 Produkten: Medische keuringen en verdere relevante diensten zoals vermeldt op de website www.OMNIHEALTH.nl ;

2.4 Consult: De door OMNIHEALTH uit te brengen (preventieve) medisch diagnostische bevindingen;

2.5 Overmacht: OMNIHEALTH zal te allen tijde, naar redelijkheid, haar afspraken en verplichtingen naleven. Indien zich omstandigheden buiten de invloedssfeer van OMNIHEALTH voordoen, ten gevolge waarvan OMNIHEALTH niet in staat is om haar afspraken en/of verplichtingen niet, dan wel slechts gedeeltelijk na te komen, is OMNIHEALTH, voor nu en alsdan, gevrijwaard van iedere aansprakelijkheid. Onder onvoorziene omstandigheden wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan; vertraging en/of zoekgeraakt diagnostisch materiaal bij een derde partij (laboratorium), ziekte of uitval van betreffende arts alsmede andere externe factoren die het functioneren OMNIHEALTH belemmeren en/of blokkeren.

 

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden
3.1 Zij maken een onlosmakelijk onderdeel uit op alle overeenkomsten en alle daarmede verband houdende medische- en of rechtshandelingen tussen OMNIHEALTH en cliënt;

3.2 Zij prevaleren boven de (eventueel) Algemene Voorwaarden van cliënt en cliënt doet hierbij afstand van de toepasselijkheid van haar Algemene Voorwaarden.

3.3 Afwijkingen van en aanvulling op enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden daarvan, zijn slechts valide, indien zij schriftelijk door OMNIHEALTH zijn vastgelegd en hebben uitdrukkelijk slechts betrekking op die betreffende overeenkomst.

 

Artikel 4. Medisch dossier, Privacy
4.1 OMNIHEALTH bewaart, voor zover vereist, de anamnesegegevens van cliënt in het zogenaamde Medisch Dossier. Daarop is van toepassing het bepaalde in artikel 88 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, artikel 7:457 van het Burgerlijk Wetboek en de algemeen wettelijke
bepalingen.

4.2 OMNIHEALTH neemt de wettelijke voorschriften in acht met betrekking tot de privacy van cliënt.

4.3 Indien cliënt inzage in haar of zijn eigen medisch dossier wenst, verstrekt OMNIHEALTH daartoe een vragenformulier aan cliënt. Aan deze inzage zijn geen kosten verbonden. OMNIHEALTH sluit iedere vorm vanmedewerking dan wel aansprakelijkheid aan haar zijde uit, ingeval de inzage betrekking heeft op juridische- en/of conflictsituaties aan de zijde van client.

4.4 OMNIHEALTH vereist dat elke natuurlijke persoon zich kan identificeren met een officieel legitimatiebewijs en indien dit niet kan worden getoond dan is OMNIHEALTH gerechtigd de afspraak op te schorten.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid OMNIHEALTH
5.1 OMNIHEALTH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van laboratoriumuitslagen en beoordelingen van onder of in opdracht van OMNIHEALTH werkzame artsen. De artsen zijn in medisch opzicht autonoom en dragen zelf verantwoordelijkheid voor de medische verrichtingen.

5.2 De cliënt kan geen rechten ontlenen aan de bevindingen van de arts.

 

Artikel 6. Niet nagekomen afspraken
6.1 Afspraken kunnen alleen tijdens geldende kantooruren en uiterlijk 24 uur van tevoren worden gewijzigd of afgezegd. Dit kan telefonisch of per e-mail.

6.2 Indien een betreffende afspraak niet tijdig (zie 6.1) door cliënt wordt geannuleerd of, zonder dat betreffende cliënt verschijnt, zal OMNIHEALTH daarvoor kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 7. Tarieven en Betaling
7.1 De door OMNIHEALTH opgegeven prijzen zijn in euro’s, exclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeldt of overeengekomen.

7.2 De betalingstermijn; binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij er andere betaalafspraken zijn overeengekomen en zijn slechts valide indien door OMNIHEALTH schriftelijk bevestigd;

7.3 Indien de debiteur niet aan zijn verplichtingen voldoet, binnen de daartoe gestelde termijn zoals omschreven onder 7.2, is hij, zonder dat voorafgaande daaraan een sommatie en/of ingebrekestelling vereist is, in verzuim en wordt de factuur vanaf de eerste dag van het verzuim verhoogd met de wettelijke rente over het uitstaand saldo van het door debiteur aan OMNIHEALTH verschuldigde bedrag.

7.4 OMNIHEALTH zal haar vordering op een debiteur na 30 dagen ter incasso uit handen geven, indien betaling van debiteur is uitgebleven. De debiteur is alsdan buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom verschuldigd, onverminderd alle kosten zowel ine als buiten rechte zullen voor rekening van debiteur gevallen en op debiteur worden verhaald.

7.5 Indien sprake is van buiten de invloedssfeer van OMNIHEALTH prijsverhogende factoren, is OMNIHEALTH gerechtigd die kosten aan cliënt door te belasten en verplicht cliënt zich om die kosten te voldoen, tenzij anders vermeldt of overeengekomen.

7.6 OMNIHEALTH zal met een rechtspersoon en/of verzekeraar individuele afspraken maken betreffende de tarieven en betalingsvoorwaarden, waarbij in het bijzonder wordt bedoeld de zogeheten “projectkeuringen” evenals specifieke specialistische keuringen.

 

Artikel 8. Verzuim/ontbinding
8.1 Ingeval OMNIHEALTH met cliënt een overeenkomst is aangegaan, dient cliënt zich te houden aan de tijdige voldoening van haar betaalverplichting(en) aan OMNIHEALTH, zoals tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

8.2 Indien cliënt niet behoorlijk dan wel niet tijdig aan haar betaalverplichting(en) voldoet die uit een overeenkomst mocht voortvloeien, is cliënt zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. In dit geval zijn alle vorderingen die OMNIHEALTH heeft, direct opeisbaar, tenzij anders overeengekomen.

8.3 Indien bij OMNIHEALTH gerede twijfel ontstaat over de kredietwaardigheid van de cliënt en/of verzekeraar, behoudt OMNIHEALTH zich het recht voor alvorens (verder) werkzaamheden te verrichten, dat vooruitbetaling plaatsvindt of een deugdelijke zekerheid wordt gesteld.

8.4 Indien cliënt surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard en/of onder curatele wordt gesteld, is OMNIHEALTH gerechtigd de overeenkomst dan wel daarmede samenhangende afspraken met cliënt, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht, bevoegde Rechtbank
9.1 Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Eventuele geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, slechts
kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank.

 

Artikel 10. Slotbepaling
Deze Algemene Voorwaarden van OMNIHEALTH staan vermeld op www.OMNIHEALTH.nl en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Maandag – Vrijdag: 09.00 – 17.00

OmniHealth biedt hoogwaardige medische zorg en diensten, gericht op de maritieme en offshore industrie. Met deskundige keuringen, consulten en noodzakelijke vaccinaties staan wij voor u klaar!

Contact

Schipluidenlaan 122,
1062 HE, Amsterdam